Tiểng Việt English 中文
170 Forsyth Street, New York, NY 10002
Phone: 212-226-0317 | Fax: 212-925-0327 | E-mail:info@isacc-ny.org

Quỹ Đóng Góp

Nếu không có sự đóng góp hào phóng và sự ủng hộ từ cộng đồng, các chương trình và dịch vụ quan trọng của ISACC không thể được tiếp tục. Vì vậy, chúng tôi chân thành biết ơn bất kỳ đóng góp nào cho Hội. Xin gửi tiền đóng góp đến cho ISACC thông qua đường bưu điện theo địa chỉ sau đây:


Hội Kính Lão Việt Miên Lào (ISACC)
170 Forsyth Street, 2nd Floor
New York, NY 10002
Phone: 212-226-0317
Fax: 212-925-0327
E-mail:info@isacc-ny.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | TIN TỨC | CHƯƠNG TRÌNH | THƯ VIệN ảNH | QUỹ ĐÓNG GÓP | TÌNH NGUYệN | LIÊN Hệ
Copyright © The Indochina Sino-American Community Center (ISACC)
Designed by CHENG QIU, CVM Americorps Member