Tiểng Việt English 中文
170 Forsyth Street, New York, NY 10002
Phone: 212-226-0317 | Fax: 212-925-0327 | E-mail:info@isacc-ny.org

Cơ Hội Tình Nguyện

Cũng như các tổ chức phi lợi nhuận khác, ISACC phụ thuộc vào các tình nguyện viên để cung cấp các chương trình và dịch vụ cần thiết cho cộng đồng. Nhiệm vụ chính của các tình nguyện viên là dạy các lớp tiếng Anh, lớp hướng dẫn nhập tịch và lớp vi tính. Ngòai việc hướng dẫn cơ bản, các tình nguyện viên làm việc trực tiếp với Giám Đốc Chương Trình để đưa ra phương pháp giảng dạy và giáo trình mới, cải thiện chất lượng các chương trình giáo dục của ISACC. Chương trình tình nguyện viên của ISACC làm việc mật thiệt với chương trình AmeriCorps Kêu Gọi Tình Nguyện và Cộng Đồng của Đại Học Pace (Community and Volunteer Mobilization AmeriCorps Program).

Nếu bạn có thắc mắc về việc tình nguyện cho ISACC, xin gửi email đến Karen Tong(karentong@isacc-ny.org). Nếu bạn muốn tình nguyện cho ISACC, bạn có thể tải Đơn Xin Tình Nguyện và email đơn đã điền đến cho Karen Tong. Download Volunteer Application

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | TIN TỨC | CHƯƠNG TRÌNH | THƯ VIệN ảNH | QUỹ ĐÓNG GÓP | TÌNH NGUYệN | LIÊN Hệ
Copyright © The Indochina Sino-American Community Center (ISACC)
Designed by CHENG QIU, CVM Americorps Member